Vervoersvoorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het personenvervoer dat PL Services aanbiedt aan haar klanten.

2. Aanvragen voor het vervoer van personen naar luchthaven, treinstation of andere locatie, gebeuren bij voorkeur via e-mail of website. Slechts indien dit niet mogelijk is, kan een aanvraag telefonisch gebeuren.

3. Bij aanvraag dient de klant alle gegevens te bezorgen die betrekking hebben op het gevraagde vervoer. Deze bevatten onder meer de juiste naam, adres, gsm- of telefoonnummer, aantal personen, bestemming, data en tijdstippen van het vervoer. Voor luchthavenvervoer houdt dit ook in, het vluchtnummer van de terugreis.

4. De prijzen vermeld op deze site of andere zijn slechts indicatief. Ze kunnen in geen geval als vast beschouwd worden.

5. Alle péages of tol is altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.

6. Bij foutieve of ontbrekende communicatie van de gegevens vermeld in artikel 3, kan PL Services niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van het vervoer.

7. Facturen zijn contant betaalbaar na ontvangst. Bij niet betaling op de vervaldag zal er van Rechtswege en zonder enige vorm van ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding worden aangerekend van 10% op het totaal bedrag. Een nalatigheidintrest van 9% zal eveneens worden doorberekend ten laste van de klant, in geval de klant zijn facturen niet betaald. Klachten of bezwaren moeten binnen de 5 (vijf)dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden geformuleerd om ontvankelijk te zijn.

8. PL Services benadrukt haar professionele ingesteldheid om al het mogelijke te doen teneinde goederen of personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. PL Services zal echter in geen enkel geval enige aansprakelijkheid op zich nemen wegens het niet tijdig afleveren van goederen of personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, en dit ongeacht het soort van mogelijks veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale bedrag van onze factuur ongeacht de omvang van de direct aanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9. PL Services kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden, voor enige schade door overmacht ( bv. files, stakingen, weersomstandigheden, wegenwerken, …….)

10. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar, wanneer ze door ons schriftelijk werden bevestigd.

11. Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd om kennis te nemen van de mogelijke geschillen.